Hoe creëer je audiences met eigen klantdata? Bekijk de video >

Disclaimer

Hoewel deze website is gerealiseerd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet actueel is. EDM is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Intellectuele eigendomsrechten van informatie, beelden en andersoortig materiaal op deze website, behoren uitsluitend toe aan EDM of toeleveranciers. Behoudens de in- of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EDM.

Aanvragen voor toestemming of meer informatie dienen te worden gericht aan:

EDM 
Wattbaan 1
3439 ML Nieuwegein
info@edm.nl

Enkele websiteverwijzingen voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waar EDM geen controle over heeft. Daardoor draagt EDM geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.